Pamatdokumenti

Rīgas Čiekurkalna pamatskolas nolikums

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Par mācību līdzekļu nodrošināšanu

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas

Iekšējās kārtības noteikumi

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālrunis 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.